skip to Main Content

Chương trình khuyến mãi chào mùa hè 2016 của Vietnam Airlines

1.Hành trình quốc tế 

Từ Đến Giá hai chiều Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Bangkok 49 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-11/04/12

18/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh  Bangkok 49 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-11/04/12

18/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Kuala Lumpur 99 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Kuala Lumpur 49 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Singapore 99 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Singapore 49 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

03/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Yangon 99 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-05/04/12

21/04/12-31/05/12

05/09/12-14/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Yangon 99 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-05/04/12

21/04/12-31/05/12

05/09/12-14/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Phnom Penh 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Phnom Penh 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Siem Reap 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Siem Reap 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Vientiane 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Ho Chi Minh city Vientiane 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Luang Prabang 119 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-26/09/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Beijing 149 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

04/05/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

08/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Guangzhou 99 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

04/05/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

08/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Guangzhou 119 USD 08/03/12-19/03/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

08/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Hong Kong 199 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-06/04/12

13/04/12-26/04/12

02/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Hong Kong 199 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-06/04/12

13/04/12-26/04/12

02/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Kaohsiung 199 USD 08/03/12-19/03/12

08/04/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Kaohsiung 249 USD 08/03/12-19/03/12

08/04/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Taipei 199 USD 08/03/12-19/03/12

08/04/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Taipei 249 USD 08/03/12-19/03/12

08/04/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Busan 299 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

06/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Busan 299 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

06/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Seoul 299 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

06/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Seoul 299 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

06/05/12-31/05/12

05/09/12-24/09/12

06/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Shanghai 149 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

04/05/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

08/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Shanghai 149 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

04/05/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

08/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Fukuoka 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Fukuoka 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Nagoya 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Nagoya 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Osaka 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Osaka 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Tokyo 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Tokyo 299 USD 08/03/12-19/03/12

05/04/12-01/05/12

17/05/12-31/05/12

05/09/12-22/09/12

28/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Melbourne 399 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-10/04/12

22/04/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

15/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Melbourne 399 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-10/04/12

22/04/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

15/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Sydney 399 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-10/04/12

22/04/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

15/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Sydney 399 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-10/04/12

22/04/12-31/05/12

05/09/12-28/09/12

15/10/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Frankfurt 499 USD 08/03/12-19/03/12

08/05/12-31/05/12

05/09/12-19/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Frankfurt 499 USD 08/03/12-19/03/12

08/05/12-31/05/12

05/09/12-19/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội London 499 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-31/05/12

01/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh London 499 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-31/05/12

01/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Moscow 499 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Moscow 499 USD 08/03/12-19/03/12

01/04/12-25/04/12

07/05/12-31/05/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Paris 499 USD 08/03/12-19/03/12

08/05/12-31/05/12

05/09/12-19/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Paris 499 USD 08/03/12-19/03/12

08/05/12-31/05/12

05/09/12-19/10/12

Super Saver Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.

2. Hành trình nội địa 

Giữa Giá một chiều Purchase
Period
Travel Period Fare Type  
Hà Nội TP.Hồ Chí Minh 1,199,000 1,199,000 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Dà Nẵng 777,000 VNĐ 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Huế 777,000 VNĐ 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Dà Nẵng 777,000 VNĐ 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Huế 777,000 VNĐ 08/03/12-19/03/12

01/04/12-26/04/12

05/09/12-31/10/12

Siêu tiết kiệm Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Giá khứ hồi bằng hai lần giá một chiều.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.

 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Khuyến mại Việt Nam – Nhật Bản 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Tokyo 615 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Osaka 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Fukoka 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 715 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Linh hoạt Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Tokyo 495 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Osaka 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Fukoka 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Nagoya 545 USD 25/01/12-31/03/12 25/01/12-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Khuyến mại Việt Nam – Châu Âu 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội London 570 USD 08/12/11-31/03/12 08/12/11-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Frankfurt 590 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Paris 630 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh London 570 USD 08/12/11-31/03/12 08/12/11-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Frankfurt 590 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Paris 630 USD 08/12/11-31/03/12

01/01/12-31/01/12

12/03/12-31/03/12

Tiết kiệm Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Khuyến mại TP.Hồ Chí Minh – Seoul/Pusan 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Tp.Hồ Chí Minh Seoul 464 USD 20/10/11-31/03/12 20/10/11-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
Tp.Hồ Chí Minh Pusan 464 USD 20/10/11-31/03/12 20/10/11-31/03/12 Tiết kiệm Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Khuyến mại từ Việt Nam đi Moscow 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Moscow 625 USD 05/08/11-31/03/12 05/08/11-31/03/12 Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 725 USD 05/08/11-31/03/12 05/08/11-31/03/12 Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Giá từ Việt Nam đi Mỹ 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Atlanta 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Atlanta 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Austin 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Austin 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Boston 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Boston 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Chicago 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Chicago 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Dallas Fort Worth 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Dallas Fort Worth 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Denver 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Denver 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Honolulu 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Honolulu 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Houston 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Houston 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Los Angeles 1195 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Los Angeles 955 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Miami 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Miami 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Mineapolis 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Mineapolis 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Portland 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Portland 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Philadelphia 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Philadelphia 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội San Francisco 1195 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt Mua vé!
Hà Nội San Francisco 955 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seattle 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seattle 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội St Louis 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội St Louis 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Washington D.C 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Washington D.C 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Atlanta 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Atlanta 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Austin 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Austin 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Boston 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Boston 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Chicago 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Chicago 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Dallas Fort Worth 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Denver 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Denver 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Honolulu 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Houston 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Houston 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles 1195 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Los Angeles 955 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Miami 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Miami 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Mineapolis 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Portland 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Portland 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Philadelphia 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh San Francisco 1195 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh San Francisco 955 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Seattle 4210 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Seattle 1180 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh St Louis 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh St Louis 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C 5025 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Thương gia linh hoạt Mua vé!
TP.Hồ Chí Minh Washington D.C 1285 USD 01/04/11-31/03/12

01/01-14/01

01/03-31/05

01/09-31/12

Tiết kiệm Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Giá từ Việt Nam đi châu Âu 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Amsterdam 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Amsterdam 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Frankfurt 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Frankfurt 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội London 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội London 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Moscow 2800 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Moscow 780 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Paris 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Paris 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Prague 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Prague 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Rome 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Rome 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Amsterdam 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Frankfurt 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh London 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh London 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 2800 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Moscow 780 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Paris 3050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Paris 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Prague 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Prague 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Rome 3450 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Rome 880 USD 01/04/11-31/03/12

16/05-19/07

16/09-25/10

06/12-31/12

Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá, quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Giá từ Việt Nam đi Úc 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Melbourne 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Melbourne 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Sydney 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Sydney 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Melbourne 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 2050 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Sydney 810 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
 • Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí.
 • Thanh toán bằng tiền VNĐ theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm thanh toán.
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng.
 • Để tham khảo điều kiện giá quý khách vui lòng nhấn vào đây.
  Lên đầu trang 
 
Giá từ Việt Nam đi Đông Bắc Á 
Từ Đến   Giá khứ hồi Xuất vé Ngày bay Loại giá vé  
Hà Nội Beijing 850 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Beijing 355 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Guangzhou 560 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Guangzhou 225 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Hong Kong 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Hong Kong 365 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kaohsiung 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kaohsiung 565 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kunming 560 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Phổ thông bán linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Kunming 265 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Busan 1080 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Busan 595 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seoul 1080 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Seoul 595 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Shanghai 930 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Shanghai 395 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Taipei 780 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Taipei 495 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm Mua vé!
Hà Nội Fukuoka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Fukuoka 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Nagoya 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Osaka 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Osaka 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Tokyo 1340 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Thương gia linh hoạt Mua vé!
Hà Nội Tokyo 815 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế Tiết kiệm linh hoạt Mua vé!
Tp. Hồ Chí Minh Beijing 980 USD 01/04/11-31/03/12 Không hạn chế T